Sứ mệnh

Tôi tin tưởng rằng mỗi người trong chúng ta đều được sinh ra cho một vài sứ mệnh nào đó. Độ lớn và số lượng sứ...