Setup Kubernetes cluster trên GCE với Kubespray

Kubespray là một tool dùng để provision k8s cluster trên các cloud provider, ngoài ra cũng có thể dùng Kubespray để setup k8s cluster trên các VPS và baremetal server. Bản chất kubespray chỉ là các ansible playbook nên rất linh hoạt và độc lập với các cloud-provider cũng như dễ dàng tích hợp với nhiều tool devops khác.
Bài này sẽ hướng dẫn cách dùng Kubespray để provisioning một k8s-cluster trên GCE, rồi kết nối tới k8s-cluster này từ máy cá nhân.

Để bắt đầu ta cần download GCE credential về máy cá nhân. Vào GCE console -> IAM & Admin -> Service accounts -> Create service account nếu chưa có; nếu có rồi thì chọn "Create key" -> P12 format.
Download P12-format key về rồi convert sang PEM key:

openssl pkcs12 -in /home/minhcd/Downloads/MinhCD\ Google-abcdxyz.p12 -passin pass:notasecret -nodes -nocerts | openssl rsa -out gce-key.pem 

Convert ssh pubkey sang format hỗ trợ bởi Google Cloud rồi push lên GCE:

$ gcloud compute project-info add-metadata --metadata-from-file sshKeys=/home/minhcd/.ssh/id_rsa.gcloud-specific.pub

Kubespray không cần dùng dynamic inventory nhưng ở đây ta vẫn sẽ cấu hình dynamic inventory với Ansible để dễ dàng thực hiện các lệnh check cũng nhưng để sau này dùng ansible trực tiếp với GCE nếu muốn:

# cd /etc/ansible
# wget https://github.com/ansible/ansible/raw/stable-2.3/contrib/inventory/gce.ini
# wget https://github.com/ansible/ansible/raw/stable-2.3/contrib/inventory/gce.py

Sửa nội dung file /etc/ansible/gce.ini

[gce]
gce_service_account_email_address = <...@project.gserviceaccount.com> 
gce_service_account_pem_file_path = </path/to/gce-key.pem> 
gce_project_id = <my-project-name> 

Tiếp theo ta sẽ install kubespray-cli - là một cli được build on-top-of kubespray và bổ sung một số tính năng như hỗ trợ khởi tạo instance trên AWS/GCE/Openstack, auto-assign roles cho các instances, giúp việc chạy kubespray's playbook, v.v.. dễ dàng hơn:
$ sudo pip2 install kubespray

Tạo file ~/.kubespray.yml có nội dung:

---                                                           
# Path where the kubespray ansible playbooks will be installed                             
# Defaults to current user's home directory if not set                                 
kubespray_path: "/home/minhcd/repo/kubespray"                                      

# Default inventory path                                                
kubespray_git_repo: "https://github.com/kubernetes-incubator/kubespray"                         

# Logging options                                                    
loglevel: "info"   

## Google Compute Engine options                                            
## ---                                                         
image: ubuntu-1604-xenial-v20170619a 
masters_machine_type: g1-small 
nodes_machine_type: g1-small 
etcds_machine_type: g1-small 
service_account_email: ...@project.gserviceaccount.com 
pem_file: </path/to/gce-key.pem> 
project_id: <your-project-id> 
zone: asia-east1-b 
tags: 
 - k8s      

Dùng kubespray để tạo 3 nodes trên GCE:

$ kubespray gce --nodes 3 #[--noclone]
[...]
WRITTING INVENTORY *********************************************************************************************************** 
Inventory generated : /home/minhcd/repo/kubespray/inventory/inventory.cfg 

Nếu muốn customize roles/services cho các nodes thì có thể sửa file inventory.cfg

Re-check:

$ ansible -i /etc/ansible/gce.py asia-east1-b -m shell -a "/bin/uname -a" -u ubuntu
k8s-james-590lpc | SUCCESS | rc=0 >> 
Linux k8s-james-590lpc 4.8.0-56-generic #61~16.04.1-Ubuntu SMP Wed Jun 14 11:58:22 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

k8s-james-qhda91 | SUCCESS | rc=0 >> 
Linux k8s-james-qhda91 4.8.0-56-generic #61~16.04.1-Ubuntu SMP Wed Jun 14 11:58:22 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

k8s-james-qqioja | SUCCESS | rc=0 >> 
Linux k8s-james-qqioja 4.8.0-56-generic #61~16.04.1-Ubuntu SMP Wed Jun 14 11:58:22 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

$ gcloud compute instances list 
NAME       ZONE     MACHINE_TYPE PREEMPTIBLE INTERNAL_IP EXTERNAL_IP   STATUS 
k8s-james-590lpc asia-east1-b g1-small          10.140.0.2  35.x.y.z  RUNNING 
k8s-james-qhda91 asia-east1-b g1-small          10.140.0.4  104.x.y.z RUNNING 
k8s-james-qqioja asia-east1-b g1-small          10.140.0.3  35.x.y.z  RUNNING 

Ok, giờ bắt đầu cài đặt k8s trên các instances vừa được provision:

$ kubespray deploy --gce -u ubuntu -n calico
[...]
/usr/local/bin/ansible-playbook --ssh-extra-args -o StrictHostKeyChecking=no -u ubuntu -b --become-user=root -i /home/minhcd/repo/kubespray/inventory/inventory.cfg /home/minhcd/repo/kubespray/cluster.yml -e kube_network_plugin=calico -e cloud_provider=gce
[...]
PLAY RECAP ******************************************************************************************************************* 
k8s-james-590lpc      : ok=431 changed=112 unreachable=0  failed=0 
k8s-james-qhda91      : ok=366 changed=93  unreachable=0  failed=0 
k8s-james-qqioja      : ok=400 changed=104 unreachable=0  failed=0 
localhost         : ok=3  changed=1  unreachable=0  failed=0

Kubernetes deployed successfuly 

Để kiểm tra cụm, trên k8s master-nodes ta download kubectl:

$ curl -LO https://storage.googleapis.com/kubernetes-release/release/$(curl -s https://storage.googleapis.com/kubernetes-release/release/stable.txt)/bin/linux/amd64/kubectl \
&& sudo mv ./kubectl /usr/local/bin/kubectl \
&& sudo chmod a+x /usr/local/bin/kubectl

$ kubectl --namespace=kube-system get po,no,ep,cs
NAME                     READY   STATUS  RESTARTS  AGE 
po/kube-apiserver-k8s-james-590lpc      1/1    Running  0     27m 
po/kube-apiserver-k8s-james-qqioja      1/1    Running  0     27m 
po/kube-controller-manager-k8s-james-590lpc  1/1    Running  0     28m 
po/kube-controller-manager-k8s-james-qqioja  1/1    Running  0     28m 
po/kube-dns-3841192733-9lk8h         3/3    Running  0     27m 
po/kube-dns-3841192733-z459t         3/3    Running  0     27m 
po/kube-proxy-k8s-james-590lpc        1/1    Running  0     27m 
po/kube-proxy-k8s-james-qhda91        1/1    Running  0     27m 
po/kube-proxy-k8s-james-qqioja        1/1    Running  0     27m 
po/kube-scheduler-k8s-james-590lpc      1/1    Running  0     27m 
po/kube-scheduler-k8s-james-qqioja      1/1    Running  0     27m 
po/kubedns-autoscaler-1833630871-kht9r    1/1    Running  0     27m 
po/nginx-proxy-k8s-james-qhda91        1/1    Running  0     28m

NAME         STATUS  AGE    VERSION 
no/k8s-james-590lpc  Ready   28m    v1.6.4+coreos.0 
no/k8s-james-qhda91  Ready   28m    v1.6.4+coreos.0 
no/k8s-james-qqioja  Ready   28m    v1.6.4+coreos.0

NAME             ENDPOINTS                            AGE 
ep/kube-controller-manager  <none>                              22m 
ep/kube-dns         10.233.64.129:53,10.233.77.129:53,10.233.64.129:53 + 1 more...  27m 
ep/kube-scheduler      <none>                              22m

NAME          STATUS  MESSAGE       ERROR 
cs/controller-manager  Healthy  ok 
cs/scheduler      Healthy  ok 
cs/etcd-0        Healthy  {"health": "true"} 
cs/etcd-2        Healthy  {"health": "true"} 
cs/etcd-1        Healthy  {"health": "true"} 

Để tương tác với k8s cluster từ laptop của mình thì cần config thêm cho kubectl:

$ kubectl config set-cluster gce-cluster1 --server=https://35.x.y.z:6443 --insecure-skip-tls-verify=true
Cluster "gce-cluster1" set. 
### (nếu muốn dùng TLS chuẩn thì phải download CA file về + config thêm IP or domain cho TLS cert of apiserver. Còn ko sẽ bị lỗi kiểu:
`Unable to connect to the server: x509: certificate is valid for 10.140.0.2, 10.140.0.2, 10.140.0.3, 10.140.0.3, 10.233.0.1, 127.0.0.1, not 35.x.y.z`)

$ kubectl config set-context gce-cluster1 --cluster=gce-cluster1 --user=gce-cluster1
Context "gce-cluster1" created.

$ kubectl config set-credentials gce-cluster1 --username=kube --password=changeme
User "gce-cluster1" set.

$ kubectl config use-context gce-cluster1          
Switched to context "gce-cluster1". 

Bản chất các lệnh này sẽ add/update config của kubectl @ ~/.kube/config với nội dung như:

apiVersion: v1 
clusters: 
- cluster:
  insecure-skip-tls-verify: true
  server: https://35.x.y.z:6443
 name: gce-cluster1
contexts: 
- context:
  cluster: gce-cluster1
  user: gce-cluster1
 name: gce-cluster1
current-context: gce-cluster1 
kind: Config 
preferences: {} 
users: 
- name: gce-cluster1
 user:
  password: changeme
  username: kube

Kiểm tra lại nếu thực hiện được là ok:

$ kubectl get node                                               
NAME        STATUS  AGE    VERSION 
k8s-james-590lpc  Ready   3h    v1.6.4+coreos.0 
k8s-james-qhda91  Ready   3h    v1.6.4+coreos.0 
k8s-james-qqioja  Ready   3h    v1.6.4+coreos.0 

PS: một vài option có thể set thêm trong ~/repo/kubespray/inventory/group_vars/*.yml như kube_api_pwd: "changeme", loadbalancer_apiserver_localhost: true, deploy_netchecker: true,
apiserver_loadbalancer_domain_name: "elb.some.domain", loadbalancer_apiserver: address: 1.2.3.4 port: 1234.

Nếu có deploy netchecker thì có thể check connectivity giữa các pod/svc có ngon không bằng lệnh:

$ curl http://35.x.y.z:31081/api/v1/connectivity_check
{"Message":"All 6 pods successfully reported back to the server","Absent":null,"Outdated":null}%                         

Note: với Kubespray các thành phần của Kubernetes (api, controller, proxy,...) đều đã được running theo mô hình self-hosted , chỉ còn kubelet và etcd là vẫn chạy như các system services (managed by OS). Tuy nhiên, kubespray hiện đã setup cho etcd chạy trong container, điều này có nghĩa là trong tương lai etcd cũng có thể được run và manage bởi K8s - nếu nó có thể codify các "operation knowledge" cho etcd-cluster cũng như xử lý được bài toán persistent data storage cho etcd.